WARUNKI USŁUG

1. Osoba fizyczna zgłaszająca się i uczestnicząca w wycieczce żeglarskiej, jest określana jako klient.

2. Firma MS Entertainment UG (z ograniczoną odpowiedzialnością), Schötzstr.13, 84494
Neumarkt Sankt Veit, Niemcy, reprezentowana przez dyrektora zarządzającego Pana
Marco Ströhlein, jest określana jako organizator.

3. Sternikiem jest osoba kierująca jachtem i w dalszej części regulaminu określany jest jako szyper.

4. Głównym klientem jest osoba, która wynajmuje całą łódź w imieniu grupy
od organizatora.

5. W przypadku zgłoszenia na rejs wcześniej niż 4 tygodnie przed planowanym rejsem, klientowi przysługuje termin 7 dni od daty zawarcia umowy na zapłacenie 20% ceny podróży płatne jako zaliczka.

6. W przypadku zgłoszenia na rejs na 4 tygodnie lub później przed rozpoczęciem rejsu,
klientowi przysługuje termin 7 dni od daty zawarcia umowy na zapłacenie 100% kosztów podróży. Przelane na konto organizatora.

3. W przypadku zgłoszenia na rejs na 7 dni przed rozpoczęciem rejsu,
Płatność w ciągu 24h.

4. Klientowi przysługuje zwrot kosztów podróży, jeżeli:
Rezygnacja następuje z przyczyn leżących po stronie organizatora.
Obejmuje to wyłącznie: a) Zmiany istotnych części umowy.
Rezygnacje można dokonać w ciągu 3 dni od otrzymania
powiadomienie przez organizatora pocztą elektroniczną. Brak odpowiedzi w tym okresie będzie uznany jako akceptacja zmienionych warunków rejsu b) Anulowanie
rejsu żeglarskiego.

5. Wymiana jachtu na inny o podobnym standardzie oznacza nie
istotna zmiana warunków umowy.

6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z udziału w rejsie. Za datę rezygnacji przyjmuje się: dzień otrzymania oświadczenia o rezygnacji od klienta do organizatora (listownie lub e-mailem).

7. W przypadku, gdy organizator składa oferty z rabatem oferowane po dokonaniu rezerwacji
przez klienta, klient nie może anulować / wycofać się, aby następnie ponownie
zarezerwować, aby uzyskać zniżkę. Z takim przypadku obowiązuje cena pierwszej rezerwacji bez rabatu.

8. W przypadku rezygnacji klienta z udziału w rejsie, która nie jest
z przyczyn organizatora (m.in. odmowa wydania paszportu,
brak wizy, brak dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy)
organizator może zatrzymać kaucje. Maksymalna kwota zależy od czasu między dniem rezygnacji i dniem rozpoczęcia rejsu.
Anulowanie i zmiana rezerwacji podczas pandemii: do 30 dni przed rozpoczęciem podróży bezpłatna anulacja/zmiana rezerwacji.
do 14 dni przed wyjazdem: 20% ceny podróży.
do 7 dni przed wyjazdem: 50% ceny podróży.
do 5 dni przed wyjazdem: 80% ceny podróży.
do 48 godzin przed wylotem: 90% ceny podróży.
w przypadku nierozpoczęcia podróży: 100% ceny podróży.

9. Jeżeli klient rezygnuje z rejsu, ale inna osoba, który spełnia warunki uczestnictwa może wziaść udział w rejsie, to organizator jest uprawniony do przeniesienia zobowiązań wynikających z umowy. Organizator odliczy opłatę za zmianę rezerwacji.

10. Aby uniknąć kosztów wynikających z rezygnacji z rejsu
organizator zaleca wykupienie ubezpieczenia rezygnacji z podróży.
Zgodnie z § 312g Abs 2 Nr 9 BGB klient nie ma prawa do odstąpienia od zawartej umowy.

11. Klient może zmienić termin rejsu po rejestracji. Organizator pobierze za to opłatę za zmianę rezerwacji w wysokości 29 euro.
Organizator nie ma obowiązku zmiany rezerwacji na życzenie klienta. Zmiany rezerwacji można dokonać nie później niż 6 tygodni przed rozpoczęciem rejsu.

12. W przypadku zmiany rezerwacji 6 tygodni lub wcześniej przed rozpoczęciem rejsu
organizator może pobrać opłatę od klienta, której
maksymalna kwota będzie odpowiadać kwocie za wycofanie się z uczestnictwa.

13. W przypadku komplikacji związanych z organizacją
rejsu z naszej strony, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rejsu do 3
miesięcy przed jego rozpoczęciem. Po anulowaniu klient otrzyma wpłaconą kwotę bez potrąceń w ciągu 30 dni.

14. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rejsu w dowolnym momencie,
z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności (decyzja władz państwowych,
siła wyższa itp.

15. W przypadku odwołania rejsu przez organizatora z nieuzasadnionego powódu, klient otrzymuje wbrew oświadczenia w punkcie 1 voucher na pełną kwotę ceny rejsu i może
użyc go, aby zarezerwować inny rejs.

16. Klient zostanie poinformowany o odwołaniu rejsu e-mailem.

17.Klient zobowiązany jest do posiadania aktualnych i ważnych dokumentów wymaganych w podróży i upoważniających do przekroczenia granicy RP oraz państw przewidzianych na trasie rejsu i przejazdu środkami transportu zgodnie z podaną przez organizatora informację oraz przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w RP oraz krajach tranzytowych i docelowych odwiedzanych państw.

18. Od momentu wejścia na pokład do momentu zejścia na ląd
klient jest zobowiązany do przestrzegania poleceń kapitana. Uczestnik
musi zawsze upewnić się, że nie ma zagrożenia dla siebie lub innych pasażerów.

19. Spożywanie jakichkolwiek nielegalnych substancji jest zabronione i może skutkować natychmiastowym wykluczeniem z rejsu, bez prawa o ubieganie sie o odszkodowania.

20. W przypadku poważnego i uporczywego naruszenia porządku podczas
rejsu przez klienta, który narusza zasady bezpieczeństwa, kapitan może zabronić uczestnikowi kontynuowania podróży bez otrzyma rekompensaty. W takim przypadku wszystkie inne koszty
jak: pobyt za granicą i powrót do domu będą opłacane przez klienta.

21. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych
podczas rejsu.

22. W przypadku chęci zgłoszenia przez Klienta jakichkolwiek reklamacji,
jest on zobowiązany do przekazania ich kapitanowi na miejscu podczas rejsu, lub do
organizatora bezpośrednio. Zastrzeżenia i reklamacje zgłoszone po zakończeniu podróży nie mogą być brane pod uwagę.

23. Organizator zapewnia jacht ze sternikiem. Organizator ma prawo zarezerwować szypera anglojęzycznego.

24. Organizator oczekuje od klienta aktywnego i elastycznego podejścia na wszelkie problemy napotkane podczas podróży.

25. Organizator nie może zagwarantować, że wszystkie elementy wyposażenia
jachtu będą działać poprawnie. Jacht morski składa się z wielu
różnych części, które są narażone na ekstremalne warunki z powodu kołysania i
wilgotność. Dlatego występowanie i eliminacja wypadków są
integralna część życia na jachcie. Poważne problemy techniczne
są eliminowane przez mechanika reprezentującego firmę czarterową. W przypadku
mechanik nie może dostać się na jacht lub w przypadku małych
awarii, aktywny udział uczestnika obejmuje również pomoc w ich usuwaniu
awarii, jeśli nie przekracza to jego możliwości.

26. Konieczność wykonywania napraw podczas rejsu może prowadzić do nieplanowanych postojów w portach. Prawnie nieistotne są takie postoje, które nie trwają dłużej niż 24 godziny dla wycieczek do czasu trwania od 1 tygodnia, 48 godzin w przypadku wyjazdów do 2 tygodni i 72 godzin na wyjazdy trwające dłużej niż 2 tygodnie.

27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i niedogodności, za które nie odpowiada (np. siła wyższa, decyzja organów państwowych) i zastrzega sobie prawo do:
Modyfikacja trasy oraz liczby i kolejności odwiedzanych portów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany startu i portu docelowego wycieczki w krótkim czasie z przyczyn, za które organizator nie ponosi odpowiedzialności.

28. Organizator nie zwraca wartości usług, które nie zostały wykonane w całości z przyczyn leżących po stronie uczestnika, takie jak opóźnienie w punkcie odbioru, dobrowolne zrzeczenie się części lub całej wyprawy.

29. W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od organizatora, gdy może nie być możliwe zarezerwowanie rejsu na jachcie wskazanym w ofercie, organizator ma prawo wymienić jacht na
inny o podobnym standardzie. W takim przypadku uczestnik nie ma prawa o ubieganie sie o odszkodowanie.

30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia podczas rejsu,
Przedmioty skradzione lub pozostawione przez uczestnika po zakończeniu rejsu.

31. Odpowiedzialność za szkody spowodowane rażącym niedbalstwem lub za
celowe zachowanie uczestnika ponosi wyłącznie Klient.

32. W przypadku szkód powstałych na jachcie, a nie spowodowanych przez uczestnika w wyniku zaniedbania lub umyślnie, odszkodowanie zostanie:
pokryte przez ubezpieczenie. Jachty firmy czarterowych są
zazwyczaj w pełni ubezpieczenie (AC). Uszkodzenie jachtu do
kwoty 3500.00 € zostanie pokryte za pośrednictwem kasy pokładowej. Szyper jest z tego wyłączony.

33. Ubezpieczenie jachtu nie obejmuje szkód wyrządzonych przez klienta w czasie
rejsu. Klient deklaruje posiadanie zagraniczego ubezpieczenia zdrowotnego, które jest ważne w danym kraju podróży. Organizator wyraźnie zaznacza, że w wielu prywatnych
ubezpieczalniach rejsy żeglarskie uznawane są jako tzw. sport niebezpieczny/extremalny.
Prosze dokładnie sprawdzić warunki polisy. Organizator gwarantuje, że jachty posiadają
ubezpieczenie w kraju podróży, a kapitan posiada ubezpieczenie OC skippera.

34. W przypadku opóźnienia w dniu powrotu, organizator nie zwraca żadnej wartości za
spóźniony lot powrotny. Dlatego polecane są rezerwy czasowe przy rezerwacji lotu powrotnego i
ubezpieczenie od anulowania lotu.

35. Rezerwacje na wyłączność to takie rezerwacje, w których grupa rezerwuje dla siebie cały statek, a tym samym wyklucza dalsze zewnętrzne rezerwacje na tym statku. W tym przypadku
„główny klient” przejmuje proces organizacyjny i proces rezerwacji.

36. „Główny klient“ ponosi wyłączną odpowiedzialność za zobowiązania umowne osób
przy rejestracji.

37. Jeżeli indywidualna trasa jest przygotowana na życzenie klienta głównego, obowiązek świadczenia usług wynika wyłącznie z odpowiedniej oferty dla klienta głównego i odpowiedniego potwierdzenia rejestracji. Nawet przy indywidualnie ustalonym planie podróży organizator ma prawo do zmiany planu podróży w trakcie wycieczki ze względu na warunki pogodowe w ramach niezbędnych do bezpiecznej realizacji rejsu. Decyzja należy wyłącznie do kapitana lub organizatora.
Miejscem jurysdykcji jest miejsce zamieszkania klienta.
Wszelkie zmiany w umowie i warunkach będą dokonywane na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

Stan: 12.05.2022